РАДНИЦИ ПРЕДУЗЕЋА "АЕРОДРОМ КЕТЕРИНГ" ВРАЋЕНИ НА ПОСАО

ersrbijaСавез самосталних синдиката Београда поднео је тужбе против компаније Аеродром Кетеринг д.о.о. Сурчин и захтеве Инспекцији рада за град Београд за враћање на рад радника компаније који су 17.03.2023. године проглашени технолошким вишком, а на чија радна места су само дан касније запошљени радници из Индије.

Инспекција је поступајући по захтевима донела решења којим су радници враћени на своја радна места до окончања спора који је покренут против компаније. Сви радници који су поднели захтев инспекцији рада добили су позитиван одговор, међутим део радника је без обзира на решење одлучио да се не врати на рад код послодавца.

Подсећања ради, представници Савеза самосталних синдиката Београда и синдиката ,,Јат кетеринг“, пре месец дана одржали су састанак са ресорним министром Николом Селаковићем на ком састанку су изнели све проблеме и незаконита поступања компаније Аеродром кетеринг.

До сада су против компаније поднете бројне пријаве инспекцији рада и пореској инспекцији, због неоверених здравствених књижица радника, неуплаћивања пореза и доприноса за ПИО, као и због притисака и дискриминације синдикалних представника и радника који су учествовали у штрајку.

У наставку наше борбе, Савез самосталних синдиката Београда и синдикат ,,Јат кетеринг“ активно ће се залагати за раскид уговора закљученог између AIR SERBIA CATERING DOO BEOGRAD и AERODROM KETERING DOO SURČIN.

ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЛУКА И ПРИСТАНИШТА СРБИЈЕ

saobracaj Дана 6.04.2022. године у ул. Дечанска бр. 14 у Београду, одржана је друга седница Републичког одбора Самосталног синдиката лука и пристаништа Србије.
На седници су разрешени поједини чланови Републичког одбора и извршен избор нових.

Такође, Усвојен је извештај Надзорног одбора, на основу извршеног и достављеног надзора од стране службе рачуноводства Савеза самосталних синдиката Србије.

Разматрани су и проблеми са којима се сусрећу у свом раду председници синдикалних организација, као и чланови Самосталног синдиката лука и пристаништа Србије.

Дата је информација и о одржавању јубиларних 40.тих Радничко спортских игара лука и пристаништа Србије.Организатор поменутих игара је синдикална организација лука ,,Дунав“ Панчево.
Седницом је председавао Милан Кука, председник Републичког одбора.

ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА

Дана 14.12.2021.године у просторијама Савеза самосталних синдиката Београда, ул. Дечанска бр. 14, одржана је друга седница Градског одбора Синдиката саобраћаја и веза Београда.

На седници су разматрана актуелна питања и проблеми са којима се сусрећу председници синдикалних организација које припадају Градском одбору синдиката саобраћаја и веза Београда.

Чланови одбора су информисани и о активностима Градског одбора у претходном периоду.

ОДРЖАНЕ 39.РАДНИЧКО СПОРСТКЕ ИГРЕ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЛУКА И ПРИСТАНИШТА СРБИЈЕ

У периоду од 7.-10.октобра 2021.године у Кладову одржане су 39. Радничко спортске игре Самосталног синдиката лука и пристаништа Србије.

Наведеним играма присуствовали су, поред чланова Самосталног синдиката лука и пристаништа Србије и то луке ,,Београд“, луке ,,Сента“ и РТЦ ,,Шабац“ и чланови синдиката из луке ,,Сремска Митровица“, луке ,,Панчево“, луке ,,Бар“, луке ,,Копер“, луке ,,Ријека“, и луке ,,Вуковар“.

Радничко спортске игре је успешно организовала Синдикална организација самосталног синдиката луке ,,Београд“, а истичемо и да су игре одржане без иједног инцидента, на задовољство свих присутних учесника.
Након успешно одржаних игара у Кладову, већ су почеле припреме и разговори у вези организовања следећих јубиларних 40.-тих Радничко спортских игара Самосталног синдиката лука и пристаништа Србије.

ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА

Дана 17.06.2021.године одржана је Прва седница Градског одбора Синдиката саобраћаја и веза Београда.

На седници је изршен избор новог члана Градског одбора из ЈП ,,Путеви Србије“, који је истовремено предложен и за члана Надзорног одбора Савеза самосталних синдиката Београда.
Разматрана су и спорна питања и проблеми са којима се сусрећу чланови синдиката и председници синдикалних организација у синдикатима који припадају Градском одбору Синдиката саобраћаја и веза Београда.

Такође, након одржане расправе, донети су и одређени закључци од интереса за будући рад и активност Градског одбора.
Седницом је председавао председник Градског одбора Синдиката саобраћаја и веза Београда Милан Кука,дипл.правник.

ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА

Дана 6.12.2019.године са почетком у 10 часова, у ул. Дечанска бр.14, одржана је Конститутивна седница Градског одбора Синдиката саобраћаја и веза Београда, на којој је, након одржане расправе, донета једногласна одлука да се за председника Градског одбора Синдиката саобраћаја и веза Београда изабере Милан Кука, дипл.правник са положеним правосудним испитом.

На поменутој Конститутивној седници, за потпредседника Градског одбора Синдиката саобраћаја и веза Београда изабран је Миодраг Милијић из ЈП ,,Путеви Србије“, а за секретара Градског одбора изабран је Жељко Милетић из СП ,,Ласта“.

Конститутивна седница Градског одбора Синдиката саобраћаја и веза Београда донела је и друге одлуке битне за рад и функционисање наведеног Градског одбора.

ЗАХТЕВ ЗА ОМОГУЋАВАЊЕ НЕСМЕТАНОГ СИНДИКАЛНОГ РАДА И ПРАВА НА ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО СЕКРЕТАРУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПОШТАНСКИХ РАДНИКА

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
Бр- 606
Београд, 15.11.2018. године

В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП ,,ПОШТА СРБИЈЕ” БЕОГРАД
Г-ЂИ МИРИ ПЕТРОВИЋ


ПРЕДМЕТ- ЗАХТЕВ ЗА ОМОГУЋАВАЊЕ НЕСМЕТАНОГ СИНДИКАЛНОГ РАДА И ПРАВА НА ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО СЕКРЕТАРУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПОШТАНСКИХ РАДНИКА
Савез самосталних синдиката Београда, поступајући у доброј вољи, Вас обавештава да се Александру Илићу секретару Самосталног синдиката поштанских радника ускраћује и ограничава право на синдикални рад у ЈП ,,Пошта Србије” Београд, као и да му се условљава право на коришћење 40 плаћених часова рада на месечном нивоу за време обављања синдикалне функције.

Истичемо да је Споразумом о обезбеђењу услова за рад самосталног синдиката поштанских радника који не испуњава законске услове репрезентативности у ЈП ,,Пошта Србије” Београд, број 2015-195988/2 од 31.12.2015. године као и Анексом 1 Споразума о обезбеђивању услова за рад Самосталног синдиакта поштанских радника који не испуњава законске услове репрезентативности у ЈП ,,Пошта Србије”Београд бр.2015-195988/4 од 31.12.2015.године и то чланом 6. ставом 7. прецизирано да се ,,време коришћења плаћених часова утврђује ПРЕМА ПОТРЕБАМА СИНДИКАЛНОГ ДЕЛОВАЊА У ДОГОВОРУ СА РУКОВОДИОЦЕМ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА ПОСЛОДАВЦА којем представници Синдиката из ст.1.и 2. овог члана припадају, како одсуство представника Синдиката не би угрозило одвијање процеса рада”
Дакле, неспорно је да одсуство синдикалних представника треба организовати на начин да исто не угрожава одвијање процеса рада, али се мора уважити чињеница да је наведеним актом регулисано да се време коришћења плаћених часова за именованог утврђује ПРЕМА ПОТРЕБАМА СИНДИКАЛНОГ ДЕЛОВАЊА И У ДОГОВОРУ СА РУКОВОДИОЦЕМ организационог дела Послодавца, а не како се поступа у предузећу, једностраном одлуком представника послодавца.
Неспорна је чињеница да је Решењем В.Д. директора ЈП ,,Пошта Србије” Београд у диспозитиву, констатовано да се Александру Илићу који врши функцију секретара Самосталног синдиката поштанских радника ,,УТВРЂУЈЕ ПРАВО НА 40 ПЛАЋЕНИХ ЧАСОВА РАДА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ, ЗА ВРЕМЕ ОБАВЉАЊА СИНДИКАЛНЕ ФУКЦИЈЕ“.
Опреза ради, истичемо да је наведеним поступањем одговорног лица у ЈП ,,Пошта Србије” поступа супротно члану 55. ставу 1. Устава Републике Србије /Сл.гласник РС бр. 83/2006 од 1.10.2006. године и 98/2006 од 10.11.2006.и 113/2006-2/који истиче да се ,,јемчи слобода политичког, синдикалног и сваког другог удруживања и право да се остане изван сваког удружења”.
Такође, чланом 152. ставом 1. Кривичног законика Републике Србије /Сл.гласник РС бр. 85/2005,88/2005-испр.,107/2005-испр.,72/2009,
111/2009,121/2012,104/2013,108/2014 и 94/2016/ предвиђено је кривично дело спречавање политичког, синдикалног и другог удруживања, односно прецизирано је да ,,ко свесним кршењем закона или на други противправан начин спречи или омета политичко, синдикално или друго удруживање или деловање грађана или деловање њихових политичких, синдикалних и других удружења, казниће се новчаном казном или затвором до две године”.
Поступајући у доброј вољи, предлажемо да узмете у обзир изнете неспорне чињенице и наведене законске прописе и одредбе, те да Александру Илићу, секретару Самосталног синдиката поштанских радника, омогућите несметано обављање синдикалне функције, као и право на предвиђених, Решењем В.Д. директора предузећа,  40 плаћених часова рада на месечном нивоу за време обављања синдикалне функције, без условљавања, селективног поступања овлашћеног лица од стране послодавца и тиме омогућите нормалан рад и функцинисање у ЈП ,,Пошта Србије” Београд и то Самосталног синдиката поштанских радника која је чланица Синдиката саобраћаја и веза Београда, Савеза самосталног синдиката Београда, Републичког одбора поштанских радника Србије и Савеза самосталних синдиката Србије.
Надамо се да ћете изаћи у сусрет овом нашем захтеву, те овим путем предлажемо да се по овом и осталим спорним питањима организује заједнички састанак на коме би, применом социјалног дијалога и колективног преговарања, на шта нас и Влада Републике Србије обавезује, на цивилизован начин, у непосредном разговору, те поштујући у свему позитивне законске прописе Републике Србије, решили спорна питања, све у интересу ЈП ,,Пошта Србије” Београд, свих запослених и чланова Самосталног синдиката поштанских радника.
 С поштовањем,

СИНДИКАТ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА
С Е К Р Е Т А Р
__________________________
Милан Кука,дипл.правник

П Р Е Д С Е Д Н И К
__________________________
Томислав Бановић


         
        

ПОДНЕТЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ПОЧЕТАК ПРЕГОВОРА У ВИШЕ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ САОБРАЋАЈА БЕОГРАДА

Сходно одредби члана 3. став. 2. тачка 2. Закона о раду /Службени гласник Републике Србије бр. 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,
75/2014 и 13/2017-одлука УС/, синдикалне организација које припадају Синдикату саобраћаја и веза Београда, су поднеле иницијативу за почетак преговора ради закључивања колективног уговора код послодавца и то –
Лука ,,Београд” А.Д, ,,Институт за путеве”, ЈП ,,Путеви Србије”  и ,,Дуфри” Д.О.О Аеродром ,,Никола Тесла”.

Београд, 20.12.2017. године
    С Е К Р Е Т А Р
Милан Кука, дипл.правник

НАСТАВЉАЈУ СЕ ПРОТЕСТИ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПОШТАНСКИХ РАДНИКА И СИНДИКАТА СОЛИДАРНОСТ

Протести Самосталног синдиката поштанских радника Србије и Синдиката Солидарност, одржаваће се сваког дана и то почев од 21.12.2017. године са почетком у 14 часова и 30 минута.

Окупљање запослених и  чланова самосталног синдиката и синдиката Солидарнст, као и осталих грађана, биће испред седишта ЈП ,,Поште Србије”, ул. Таковска бр. 2. у Београду.

Колона ће ићи до седишта Владе Републике Србије, са получасовним задржавањем испред Владе Републике Србије и повратком до седишта ЈП ,,Пошта Србије”.

Потребно је да се са својим члановима синдиката придружите овом протесту Самосталног синдиката.

С поштовањем,
Секретар
Милан Кука,дипл.правник

ЗАХТЕВ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКО ПРОСТОРНИХ УСЛОВА ЗА РАД СИНДИКАТА У ДУФРИ Д.О.О АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА

СИНДИКАТ РАДНИКА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА
Број – 785.
Ул. Дечанска бр. 14/2,  Тел- 066 6 456 006
Београд, 11.12.2017. године

ДУФРИ Д.О.О БЕОГРАД
МЕНАЏЕР ЉУДСКИХ РЕСУРСА  Г-ЂА НАТАЛИЈА РАДИЋ

Аеродром Никола Тесла, Београд 59
11000 Београд

ПРЕДМЕТ – ЗАХТЕВ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКО-ПРОСТОРНИХ УСЛОВА ЗА РАД СИНДИКАТА И ПРИСТУП ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА НЕОПХОДНИМ РА ОБАВЉАЊЕ СИНДИКАЛНЕ АКТИВНОСТИ

Чланом 210. ставом 1.Закона о раду /Службени гласник РС бр. 24/2005, 61/2005,54/2009,32/2013,75/2014 и 13/2017- одлука УС/, прецизирана је обавеза послодавца да синдикату који окупља запослене код послодавца обезбеди техничко-просторне услове у складу са просторним и финансијским могућностима, као и да му омогући приступ подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних активности.

Такође, чланом 210. ставом 2. Закона о раду наведено је да се техничко-просторни услови за обављање активности синдиката утврђују колективним уговором или споразумом послодавца и синдиката.

Синдикат радника саобраћаја и веза Београда је непријатно изненађен неспорном чињеницом да до данашњег дана нису обезбеђени просторни услови за рад синдиката како закон налаже, као и да синдикату код послодавца није обезбеђен приступ подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалне активности.

Предлажемо да поступите у складу са наведеним одредбама Закона о раду и омогућите несметан рад синдикалне организације код послодавца, све у интересу свих запослених, чланова синдиката и саме компаније.

С поштовањем,
С Е К Р Е Т А Р
Милан Кука,дипл.правник

ПРОТЕСТНА ШЕТЊА

НАШЕ ПРОТЕСТНЕ ШЕТЊЕ СУ УРЕДНО НАЈАВЉЕНЕ И ОДОБРЕНЕ ДО НЕДЕЉЕ 26. НОВЕМБРА.
ПОЗИВАМО СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ, ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ, ГРАЂАНЕ, СТУДЕНТЕ, СИНДИКАТЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЛИСКЕ СВЕТУ РАДА И ПРАВДИ, СВЕ ПОТЛАЧЕНЕ И ОБЕСПРАВЉЕНЕ НА ПРОТЕСТНУ ШЕТЊУ СА ПОЧЕТКОМ У 17:00 ЧАСОВА КОЈА КРЕЋЕ ОД ТАКОВСКЕ 2 ПРЕКО БРАНКОВОГ МОСТА ДО УШЋА И НАЗАД.

ДОЂИТЕ ДА ВАС ВИДЕ И ЧУЈУ ДА СТЕ НЕЗАДОВОЉНИ.

НЕ СМЕТЕ ЗАБОРАВИТИ СУСПЕНДОВАНЕ КОЛЕГЕ КОЈЕ СУ СЕ БОРИЛЕ И ЗА ВАС.

РАДНИК НИЈЕ РОБ!!!

НАША БОРБА СЕ НАСТАВЉА, ОДЛУКА О ШТРАЈКУ ОСТАЈЕ НА СНАЗИ, КАО И ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ НЕЋЕМО ОДУСТАТИ. ВАЖНО ЈЕ ДА БУДЕМО СВЕСНИ СЛЕДЕЋЕГ: ПОШТА НИЈЕ СУСПЕНДОВАЛА САМО РАДНИКЕ И СИНДИКАЛНЕ ПРЕДСТАВНИКЕ ВЕЋ И ОСНОВНО РАДНИЧКО ПРАВО, А ТО ЈЕ ПРАВО НА ШТРАЈК.

ПОЗИВАМО СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ, ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ, ГРАЂАНЕ, СТУДЕНТЕ, СИНДИКАТЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЛИСКЕ СВЕТУ РАДА И ПРАВДИ, СВЕ ПОТЛАЧЕНЕ И ОБЕСПРАВЉЕНЕ НА ПРОТЕСТНУ ШЕТЊУ СА ПОЧЕТКОМ У 17:00 ЧАСОВА КОЈА КРЕЋЕ ОД ТАКОВСКЕ 2 ПРЕКО БРАНКОВОГ МОСТА ДО УШЋА И НАЗАД.

Добили смо велики број порука и позива у коме нам се колеге јављају и обавештавају нас да је велики притисак вршен од стране надређених, а како би се овај штрајк спречио. Људи који су се дрзнули да позивају колеге на обуставу рада су позивани на разговоре где су „мољени“ да оду на слободне дане, годишњи одмор или ће бити премештени у друге поште, а неки су померени дан пред штрајк.
Суспендовали су председништво Самосталног синдиката поштанских радника, као и синдиката Солидарност Поште Србије, суспендовани су и чланови штрајкачког одбора. Погажено је једно од основних радничких права-право на синдикално деловање и борбу.
Позивамо најхрабрије међу нама, који су и поред огромног притиска одлучили да штрајкују и да покажу незадовољство као и остале запослене који су  незадовољни да нађу храброст и своју снагу преусмере на предстојеће протесте. Страхујемо и не бисмо волели да одмазда пословодства буде усмерена ка вама, као што је то учинињено нама- суспендованима. Штрајк нећемо обуставити јер ни један прави захтев запослених није испуњен.
Молимо вас за разумевање и стрпљење. Желимо да станемо испред свих колега и координишемо штрајком. То нам је у овом тренутку онемогућено суспензијама, као и забраном Пословодства члановима штрајкачког одбора да улазе у објекте Предузећа.

ДОЂИТЕ НА ПРОТЕСТ!!!

НЕМА ПОВЛАЧЕЊА НЕМА ПРЕДАЈЕ

Колико је бахато пословодство „Поште Србије“ на челу са госпођом Петровић говори и чињеница да су данас претњама, уценама, застрашивањима оспорили запосленима једно од основних радничких права-право на законит штрајк. Иста та госпођа Петровић претходно је суспендовала четрдесетседморо запослених укључујући председника и чланове Штрајкачког одбора. Запослени су суспендовани само због тога што су се „дрзнули“, да у своје слободно време, на јавној површини испред Главних поштанских центара у Београду и Новом Саду искажу своје незадовољство материјалним положајем и стањем у Пошти.
Поред претњи и застрашивања данас је педесетак најхрабријих и најодважнијих запослених узело учешће у штрајку. Ти храбри људи пример су и нада за све обесправљене и потлачене. Управо су они та варница која ће запалити пламен. Од штрајка нећемо одустати нити из њега изаћи док се не испуне наши захтеви:

1.    Повлачење Одлуке о суспензији наших колега без икаквих материјалних и дисциплинских последица по њих.
2.    Хитно разрешење госпође Петровић са челне функције Предузећа којој је мандат одавно истекао.
3.    Повећење зараде за износ реалног пада у последње три године.
4.    Одговорност представника пословодства због суспензија, притисака, претњи запосленима и синдикалним активистима.
5.    Разрешење председника и чланова Надзорног одбора због неиспуњавања обавеза из своје надлежности.  
6.    Лица која раде на систематизованим радним местима са решењима о привремено-повременим пословима превести у радни статус запослених на одређено време.
7.    Превођење запослених на одређено време у статус запослених на неодређено време најкасније након две године како то и Закон о раду налаже.
8.    Обезбедити оптималан број извршилаца на технолошким радним местима.
9.    Успостављање социјалног дијалога, поштовање закона и начела једнакости.
10.    Раскид уговора са пензионерима који раде на челним местима у Предузећу.

Паралелно са штрајком интезивираћемо наше активности. Од среде 22. новембра, са почетком у 17:00 часова, крећемо са протестним шетњама од Таковске 2 преко Бранковог моста до Ушћа и назад.
Позивамо све запослене, њихове породице, грађане, синдикате, организације блиске свету рада и правди а нарочито незапослене инжињере саобраћаја и студенте Саобраћајног факултета да се придруже. Док су они преко потребни Пошти госпођа Петровић запошљава необразоване пензионере уместо њих.
Пошта је власништво свих грађана Србије а не једне партије.

    Штрајкачки одбор
Зоран Павловић
Председник, ср

САСТАНАК САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПОШТАНСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ И СИНДИКАТА СОЛИДАРНОСТ

СИНДИКАТ РАДНИКА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА

Београд, 18.11.2017. године

Поштовани,

обавештавам Вас да је у суботу, са почетком у  9 30 часова, одржан састанак Самосталног синдиката поштанских радника Србије и Синдиката Солидарност у каменој сали Савеза самосталних синдиката Србије, ул. Дечанска бр. 14.

Састанку су између осталних, присуствовали и Слободан Лаловић, шеф правне службе ССС Србије и Милан Кука, секретар Синдиката саобраћаја и веза Београда, који су активно учествовали на овом састанку, кроз давање сугестија и тумачењу позитивних законских прописа Републике Србије.

Састанак је одржан са следећим дневним редом-

1.       Активности у вези достављених суспензија запосленима у Пошти Србије

2.       Протест Самосталног синдикат запослених у Пошти Србије и Синдиката Солидарнот

3.       Штрајк запослених у Пошти Србије

Напоменуто је да је 47 запослених у Пошти Србије добили или суспензије или упозорење за отказ уговора о раду, да је правној служби Синдиката предато 14 решење о суспензији и то из Новог Сада и Београда, а све ради даљег поступка пред надлежним основним судовима.
Наведене суспензије је потребно фотокопирати и достављати правној служби када буду достављане запосленима.

Припремљена је и кривична пријава Првом основном јавном тужилаштву у Београду против в.д. директора Мире Петровић, све  због повреда појединих одредаба Кривичног законика Републике Србије.

Дана 16.11.2017. године је ССС Србије упутио допис председици Владе Републике Србије и Инспекцији рада у вези суспензија запослених у Пошти Србије.
Отвориће се и жиро рачун солидарности, на коме би се уплаћивала новчана средства ради помоћи запосленим у Пошти Србије који су суспендовани са посла.
Такође ће се одмах обавестити надлежне међународне организације и то првенствено Међународна организација рада о поступању у ЈП Пошти Србије.
Протест запослених у Поштама Србије одржаће се дана 20.11.2017. године са почетком у 19 часова и 30 минута на окретници аутобуса 17 и 83 са кретањем ка Главном поштанском Центру у Земуну.

Штрајк Самосталног синдиката поштанских радника Србије и колега из Синдиката Солидарност ће почети како је и благовремено најављен дана 21.11.2017. године у 7 часова.

Молим да овај протест и најављени штрајк Самосталног синдиката поштанских радника Србије и Синдиката Солидарност подржите у потпуности, из разлога потпуне оправданости поднетих захтева и то Влади Републике Србије и пословодству ЈП Поште Србије.


С поштовањем,

Секретар

Милан Кука, дипл.правник

ПРЕДСЕДНИЦИ ВЛАДЕ АНИ БРНАБИЋ

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
СИНДИКАТ РАДНИКА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА
Број –  698  
Београд, 8.11.2017. године

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИЦИ ВЛАДЕ  АНИ БРНАБИЋ

Поштована председнице Владе Републике Србије,
обавештавам Вас да је дана 6.11.2017. године одржан састанак представника Синдиката поштанских радника Србије са министром трговине, туризма и телекомуникација у Влади Републике Србије Г-дином Расимом Љајићем на коме је тражено од министра, да захтеве Самосталног синдиката изнесе на првој седници Владе Републике Србије и то:
1.Повећање зарада запосленима
2.Исплата зараде из добити
3.Забрана запошљавања новозапослених лица на систематизована радна места са решењима о привремено-повременим пословима
4.Превођење запослених на одређено време у статус запослених на неодређено време најмање након две године
5.Оптималан број извршилаца на технолошким местима
6.Успостављање социјалног дијалога
7. Избор директора предузећа на основу већ спроведеног конкурса

Такође је министру трговине, туризма и телекомуникација пренето да се додају нови захтеви Самосталног синдиката поштанских радника и то:
1.    Резрешење Г-ђе Мире Петровић, са функције директора предузећа
2.    Резрешење председника и чланова Надзорног одбора
3.    Зауставити претње и притиске упућене запосленима који протестују испред Главних поштанских центара у Београду и Новом Саду.

Министар је обећао, да иако проблем не спада у његов ресор и надлежност, да ће све ово са чиме се упознао у разговору са представницима Самосталног синдиката поштанских радника Србије,  изнети на првој заказаној седници Владе Републике Србије.
До тада, мирна окупљања запослених у ,,Пошти Србије”, на којима се исказује незадовољство запослених, су настављена и даље сваког дана испред Регионалног поштанског логистичком центра у Београду са почетком у 19 часова и 30 минута.

Овим дописом Вас такође обавештавам да је Самостални синдикат поштанских радника Србије донео Одлуку да дана 21.11.2017. године ступа у штрајк, поштујући у целости одредбе Закона о штрајку /Сл.лист СРЈ бр. 29/96 и Сл.гласник РС бр. 101/2005-др.закон и 103/2012-одлука УС/.

Позивам Вас, испред чланова Самосталног синдиката саобраћаја и веза Београда, да се укључите у решавање насталог проблема на начин да одмах по пријему овог дописа предузмете мере и активности из Ваше надлежности и надлежности Владе Републике Србије, прецизиране чланом 123. Устава Републике Србије и омогућите нормалан рад достојан људског бића свих запослених у ЈП Пошти Србије, имајући у виду одредбу члана 60. Устава Републике Србије, као и испуњење свих оправданих захтева Самосталног синдиката поштанских радника Србије.  

Синдикат радника саобраћаја и веза Београда подржава у потпуности оправдане захтеве поштанских радника, и пружа им апсолутну подршку да истрају у својој праведној борби за своја основна права по основу рада, која су им гарантована Уставом Републике Србије, Међународним конвенцијама, као и законима Републике Србије.

С поштовањем,

С Е К Р Е Т А Р
СИНДИКАТА САОБРАЋАЈА    И ВЕЗА БЕОГРАДА
Милан Кука, дипл.правник

ОДРЖАН САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА СИНДИКАТА ПОШТАНСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ СА МИНИСТРОМ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА У ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Г-ДИНОМ РАСИМОМ ЉАЈИЋЕМ

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
СИНДИКАТ РАДНИКА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА
Број – 692.
Београд, 7.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИЦИМА И ЧЛАНОВИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА  САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА

ПРЕДСЕДНИКУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПОШТАНСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ –  Г- дину Зорану Павловићу

Поштовани,
обавештавам Вас да је дана 6.11.2017. године одржан састанак представника Синдиката поштанских радника Србије са министром трговине, туризма и телекомуникација у Влади Републике Србије Г-дином Расимом Љајићем на коме је тражено од министра, да захтеве Самосталног синдиката изнесе на првој седници Владе Републике Србије и то:
1.  Повећање зарада запосленима
2.  Исплата зараде из добити
3.  Забрана запошљавања новозапослених лица на систематизована радна места са решењима о привремено-повременим пословима
4.  Превођење запослених на одређено време у статус запослених на неодређено време најмање након две године
5.  Оптималан број извршилаца на технолошким местима
6.  Успостављање социјалног дијалога
7.  Избор директора предузећа на основу већ спроведеног конкурса

Такође је министру трговине, туризма и телекомуникација пренето да се додају нови захтеви Самосталног синдиката поштанских радника и то:
1.  Резрешење Г-ђе Мире Петровић, са функције директора предузећа
2.  Резрешење председника и чланова Надзорног одбора
3.  Зауставити претње и притиске упућене запосленима који протестују испред Главних поштанских центара у Београду и Новом Саду.

Министар је обећао, да иако проблем не спада у његов ресор и надлежност, да ће све ово са чиме се упознао у разговору са представницима Самосталног синдиката поштанских радника Србије,  изнети на првој заказаној седници Владе Републике Србије.

До тада, мирна окупљања запослених у ,,Пошти Србије”, на којима се исказује незадовољство запослених, ће се наставити и даље сваког дана испред Регионалног поштанског логистичком центра у Београду са почетком у 19 часова и 30 минута.
Позивам председнике и чланове синдикалних организација из делатности саобраћаја и веза Београда да подрже и својим присуством дају подршку оправданим захтевима поштанских радника да истрају у својој праведној борби за своја основна права по основу рада, која су им гарантована Уставом Републике Србије, Међународним конвенцијама, као и законима Републике Србије.

САМО ЈАКО, ДО КОНАЧНЕ ПОБЕДЕ!!!

СЕКРЕТАР СИНДИКАТА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА
Милан Кука, дипл.правник

ДУГОВАЊЕ ЈП ,,ПУТЕВА СРБИЈЕ" ЗАПОСЛЕНИМА ЗА СМЕНСКИ РАД

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
СИНДИКАТ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА
Број – 819.
Београд, 23.12.2016. године

ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
В.Д.ДИРЕКТОРА Г-ДИН ЗОРАН ДРОБЊАК

Ул. Булевар краља Александра бр.282
11050 Београд

Поштовани,
овим дописом Вам се обраћамо и указујемо на проблем сменског рада запослених у ЈП ,,Путеви Србије“, који није исплаћен одређеном броју запослених у овом јавном предузећу.
Неспорна је чињеница да је велики број запослених тужило предузеће због неисплаћеног новчаног износа за рад у сменама, те је пред надлежним Основним судом добило правноснажне и извршне судске пресуде којим је усвојен тужбени захтев тужилаца у целости.
Део запослених није тужило предузеће из разлога што је сматрало да се настали спор може решити првенствено мирним путем, путем споразума заинтересованих страна, без покретања судског спора и тражења припадајуће законске затезне камате, па предлажемо, у доброј вољи и намери, да се нађе одговарајуће решење, утврди тачан новчани износ и временски период за који предузеће дугује запосленима по основу рада у сменама, те да се утврђени новчани износ у што краћем року, а најдаље у року од 15 дана од дана прецизирања износа, исплати запосленима.
Опреза ради, истичемо и хитност у Вашем поступању, из разлога што је чланом 196. Закона о раду /Службени гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014/, прецизирано да сва новчана потраживања из радног односа застаревају у року од три године од дана настанка обавезе, па је потребно због наведеног законског и то преклузивног рока, да се запосленим на миран начин, како је наведено, исплати њихово, на законским основама засновано потраживање.
Сматрамо да се наведени спорни однос може решити мирним путем, у веома кратком року, те Вас обавештавам да смо увек отворени за сарадњу и даље поступање, све у интересу ЈП ,,Путева Србије“и запослених у овом јавном предузећу.
С поштовањем.

С Е К Р Е Т А Р
Милан Кука, дипл.правник

ДИРЕКТОРУ ЛУКЕ ,,НОВИ САД” А.Д. Г-ДИНУ АЛЕКСАНДРУ МИЛОВАНЧЕВУ

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЛУКА И ПРИСТАНИШТА СРБИЈЕ
Дечанска бр. 14/2, Београд
27-број 205-2016
Београд, 21.12.2016. године

ДИРЕКТОРУ ЛУКЕ ,,НОВИ САД”
А.Д.Г-ДИНУ АЛЕКСАНДРУ МИЛОВАНЧЕВУ

Поштовани,
овим дописом Вас обавештавамо да имамо сазнања од запослених у луци ,,Нови Сад”, чланова Самосталног синдиката лука и пристаништа Србије, да се запослени који су на боловању, проверавају и то доласком одређених лица на адресе где запослени станују.
Указујемо Вам да је чланом 103. ставом 1.Закона о раду /Службени гласник РС број 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013 и 75/2014, прецизирано да је запослени дужан да најкасније у року од три дана од дана наступања привремене пречености за рад у смислу прописа о здравственом осигурању, о томе достави послодавцу потврду лекара која садржи и време очекиване спречености за рад.

Опреза ради, истичемо да су то сви запослени у луци ,,Нови Сад” учинили, односно поступили по наведеној одредби Закона о раду.
Такође чланом 103. ставом 5. Закона о раду предвиђено је да ако послодавац посумња у оправданост разлога за одсуствовање са рада у смислу става 1. наведеног члана, може да поднесе захтев надлежном здравственом органу ради утврђивања здравствене способности запосленог, у складу са законом.
Чланом 6. Закона о спречавању злостављања на раду /Службени гласник РС бр. 36/2010/, прецизирано је да је злостављање на раду свако активно или пасивно понашање према запосленом или групи запослених код послодавца које се понавља, а које за циљ има или представља повреду достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, здравља, положаја запосленог и које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење, погоршава услове рада или доводи до тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену инцијативу раскине радни однос или откаже уговор о раду.
Неспорно је и да је чланом 10. Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду /Службени гласник РС бр. 62/2010/, предвиђено, да су послодавац и запослени дужни да се понашају на начин којим се поштује достојаство запослених и да настоје да у доброј вери поштују општа привила понашања на раду, а да послодавац треба да настоји да обезбеди радну околину у којој ће се послови обављати у атмосфери поштовања, сарадње, отворености, безбедности и једнакости, те да између осталог пружи добар пример тако што ће се према свима понашати љубазно, са достојанством и уз дужно поштовање.
Посебно указујемо да је ово први пут да се запослени у луци ,,Нови Сад” који су привремено спречени за рад, односно на боловању, контролишу на овај начин,доласком лица на врата стана, да је ово преседан у свим лукама и пристаништима Србије да се на овај начин поступа према запосленима.
Из свега наведеног захтевамо од пословодства Луке ,,Нови Сад”, да узме у обзир изнете наводе и неспорне чињенице, те поступи у складу са наведеним одредбама позитивних законских прописа.
С поштовањем.

                                                                 САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЛУКА И ПРИСТАНИШТА СРБИЈЕ
С Е К Р Е Т А Р
Милан Кука, дипл.правник

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 17.06.2016. УСВОЈИЛА ПРЕДЛОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈП ЕТВ

Обавештавамо наше чланове ,као  и све запослене у ЈП ЕТВ ,да је  Влада Републике Србије 17.06.2016. усвојила Предлог Колективног уговора ЈП ЕТВ .  
    Озбиљан рад и вишегодишњи напори нашег  репрезентативног синдиката ССЕТВ  добили су ,најзад , сатисфакцију овим актом Владе Републике Србије .  Пут до доношења овог акта ,од животног значаја за наше предузеће , као што знате , био је дуг и пун разних препрека : врло тешких ,тешких и мање тешких , али основна и најтежа препрека , највећи проблем, био је нови закон о  раду који је ступио на снагу у току израде и усаглашавања текста  Колективног уговора још на нивоу нашег предузећа , а који нам је у многоме везао руке и спутао нас у намерама да направимо Колективни уговор што повољнији за запослене  у нашем предузећу. Као што је познато  , нови закон о раду Републике Србије , донет уз уважавање  тенденција из ЕУ (којој тежимо) је у односу на претходни , врло рестриктиван  што се тиче радничких права и веома нам је сузио маневарски простор у нашим намерама да направимо Колективни уговор што повољнији за све нас који живимо од свог рада , тако да  овај Колекетивни уговор ЈП ЕТВ  који је управо усвојила Влада  , представља  оптимум  који смо могли постићи у овом условима.
     Све проблеме , који су током усаглашавања искрсавали ,  морали смо савладавати у ходу  ,самостално или уз несебичну врхунску стручну помоћ  правног експерта из централе нашег Синдиката , господина Милана Куке , којем се овом приликом посебно захваљујемо . Такође , захваљујемо се и свим члановима нашег синдиката ССЕТВ  који су поред редовних радних обавеза нашли времена , енергије и воље да својим предлозима допринесу унапређењу коначног текста Колективног уговора ЈП ЕТВ.

За почетак на овај начин смо добили кроз колективни уговор и модерну организацију технике  ЈП ЕТВ. Сличне организације рада имају најнапредније и највеће светске телекомуникационе компаније.Ми смо њихов модел прилагодили условима који су тренутно у Србији и на тај начин направили једну знатно бољу структуру запослених. Наравно тај процес је тек у повоју, али како време буде одмицало видећемо предности и мане новог система и у складу са резултатима  кориговаћемо исте.  Будући начин рада треба да нам омогући опстанак на телекомуникационом тржишту, да клијенти и крајњи корисници буду задовољни нашим услугама и да изградимо поверење које ће нас све заједно повезати у јединствен систем.

Признавањем права на специфичности рада и усвајањем колективног уговора Влада Србије је показала да има респект према нашој фирми и да нас сврстава у ред најуспешнијих фирми у Србији.         
На нама је да се потврдимо кроз ефикасан рад и професинализам и да на тај начин стекнемо још већи углед у Србији. Тиме би у будућности стекли  веће привилегије од стране предстваника Владе Србије, које поједине реномиране фирме у Србији већ имају.
Савременом организацијом треба да будемо и пример  у Србији успешног пословања и функционисања. Кроз тај рад надамо се у будућности наравно и већим примањима и бољем животу у јако тешким условима који су данас у Србији.

Још једном честитамо свим запосленима усвајање колективног уговора које треба да нам буде одскочна даска за даљи напредак и наравно како кажу наши  експерти из Савеза: то је  једини пут  којим се штите права радника и дефинише њихов рад.

ИСТИНА О КОЛЕКТИВНОМ ПРЕГОВАРАЊУ

Отворено писмо свим запосленима у ЈП ЕТВ,
поводом неистина Зорана Стевановића о нашем синдикату

Зоране Стевановићу , нека ти служи на част ,ако ти то уопште имаш , све оно неистинито и прљаво што си о Самосталном Синдикату ЈП ЕТВ објавио на свом сајту . Ти НАС (!) називаш послушницима пословодства , ти послушниче, десна руко и сарадниче пословодства које је упропастило ЕТВ - Хомана , Ћурчићке , Красојевићке, Мирка Вујућа....

Врло добро знаш , као и сви запослени у ЕТВ , како је настао наш Самостални Синдикат . Створили смо га из револта због страховладе , малверзација , упропашћавања предузећа и апсолутне маргинализације сектора технике од стране тадашњег руководства чији си послушник био ти ,Зоране Стевановићу, тада председниче синдиката у којем смо били сви ми . Наравно да смо тај назови синдикат , директорову трансмисију, напустили и не плашећи се твог газде ,тадашњег директора,основали наш Самостални Синдикат , не плашећи се последица за које смо знали да ће се десити. Одмазда је уследила муњевито. Наш председник је одмах, због безначајног прекршаја, добио отказ од твог газде, директора Владимира Хомана. Сви наши чланови су шиканирани , сви то знају - прећено нам је, дословно сви смо појединачно и званично позивани телефоном из, по злу чувеног кабинета тадашњег директора, твог газде .

Опширније: ИСТИНА О КОЛЕКТИВНОМ ПРЕГОВАРАЊУ

САСТАНАК ПОВОДОМ ЗАКЉУЧЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА У ЈП ,,ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ”

Дана 24.09.2019. године са почетком у 12 часова одржан је састанак  поводом закључења колективног уговора у ЈП ,,Емисиона техника и везе” на коме су пристуствовали представници пословодства ЈП,, Емисионе технике и везе”, Јован Златановић председник синдиката предузећа, Милан Кука дипл. правник Секрета синдиката саобраћаја и веза Београда и представници другог синдиката у предузећу.

На састанку су усаглашаване одредбе од члана 1. до члана 60. и одредбе од члана 116. до члана 166. предложеног текста Колективног уговора, са примедбама на поједине чланове који ће се појаснити од стране пословодства  и са ставом да се у што краћем временском периоду унесу у предлог Колективног уговора и одредбе о безбедности и здрављу на раду.

На следећем састанку, а који је заказан за петак 25.09.2015. године у просторимаја овог јавног предузећа, са почетком у 13 часова, усаглашаваће се одредбе предлога Колективног уговора о зарадама, накнадама зараде и одредбе које регулишу друга примања запослених, као и сва спорна питања.

САСТАНАК ПОВОДОМ МИРНОГ РЕШЕЊА СПОРА И ЗАКЉУЧЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ЈП ,,ЕМИСИОНЕ ТЕХНИКЕ И ВЕЗЕ”

Дана 22.09.2015. године у Министарству трговине, туризма и телекомуникација одржан је састанак поводом мирног решења спора и закључења колективног уговора код послодавца ЈП ,,Емисионе технике и везе".
Састанку су пристуствовали професор Др. Живко Кулић, представници Министарства привреде, Министарства телекомуникација , Министарства финансија, пословодство ,,Емисионе Технике и веза” , Милан Кука, дипл.правник Секретар синдиката саобраћаја и веза Београда, Јовица Златановић председника синдиката ЈП ,, Емисионе технике и веза” , као и представици Конфедерације синдиката.
На састанку је утврђен начин рада, као и динамика решавања насталог спора у закључивању колективног уговора у овом јавном предузећу.
Следећи састанак је заказан у Дому синдиката, у просторијама Савеза самосталних синдиката Београда, сала на другом спрату и то 28.09.2015. године у 11 часова.

САСТАНАК У ШАБЦУ

Дана 3.03.2015. године у Шабцу, одржан је састанак којем су пристуствовали градоначелник Шабца Небојша Зеленовић, Секретар синдиката лука и пристаништа Србије и секретар Синдиката саобраћаја и веза Београда Милан Кука, председник синдикалне организације Робно транспортног центра Шабац Дејан Црвенчанин и представници запослених Робно транспортног центра.
Састанак је организован ради изналажења решења за изузетно тешку ситуацију у којој се Робно транспортни центар Шабац налази, поводом чињенице да запослени нису примили плату од новембра месеца 2014. године, великог незадовољства запослених, а неспорно је да је град Шабац власник 59% Робно транспортног центра и да локална самоуправа сноси велику одговорност за стање у предузећу.