СТАТУТ
pdf СТАТУТ
   
  ПРОГРАМ РАДА
pdf  ПРОГРАМ РАДА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА ЗА ПЕРИОД 2020 – 2025. ГОДИНЕ
   
  ПЛАНОВИ
pdf ПЛАН ДЕЛОВАЊА ВЕЗАНО ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ БР. 781. ОД 24.12
   
  ПРАВИЛНИК О РАДУ ФОНДА
pdf П Р А В И Л Н И К О РАДУ ФОНДА ЗА СОЛИДАРНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
   
  ПРВОМАЈСКА НАГРАДА
pdf П Р А В И Л Н И К О ДОДЕЉИВАЊУ ПРВОМАЈСКЕ НАГРАДЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА „МАЈСКИ ЦВЕТ“
   
  КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
pdf ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД („Службени гласник“ број 41/19)
pdf ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ И СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА БЕОГРАДА („Сл. гл.РС“.бр. 78/2018-Анекс)
pdf ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД (Сл. лист града Београда бр. 2/2019 од 29.01.2019.г.)
pdf ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ („Службени гласник“ број 38/2019)
pdf ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ („Службени гласник“ број 38/2019)
   
  СТАТУТИ СИНДИКАТА
pdf СТАТУТ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ТРГОВИНЕ СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ, ДУВАНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ВОДОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ СИНДИКАТА РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ СИНДИКАТА ЕНЕРГЕТИКЕ, ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ СИНДИКАТА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ, ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДАСАМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА
   
   ЗАКОНИ
pdf Устав Републике Србије („Сл.гл.РС“ бр. 98/2006)
pdf Закон о раду („Сл.гл.РС“ бр. 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 113/2017, 95/2018-Аутентично тумачење)
pdf Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гл. РС“ бр. 88/2010, 38/2015, 113/2017)
pdf Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гл.РС“ бр. 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018).
pdf Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл.гл.РС“ бр. 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018).
pdf Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гл.РС“ бр. 91/2015, 113/2017)
pdf Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.гл.РС“ бр. 32/2013)
pdf Закон о социјалној заштити („Сл.гл.РС“ бр. 24/2011)
pdf Закон о волонтирању („Сл.гл.РС“ бр. 36/2010)
pdf Закон о инспекцијском надзору („Сл.гл.РС“ бр. 44/2018, 95/2018)
pdf Закон о забрани дискриминације („Сл.гл. РС“ бр. 22/2009)
pdf Закон о спречавању злостављања на раду („Сл.гл.РС“ бр. 36/2010)
pdf Закон о стечају („Сл.гл.РС“ бр. 99/2011, 83/2014, 113/2017, 44/2018, 95/2018)
pdf Закон о штрајку („Сл.гл.РС“ бр. 101/2005)
pdf Закон о мирном решавању спорова („Сл.гл.РС“ бр. 104/2009, 50/2018)
pdf Закон о посредовању у решавању спорова („Сл.гл.РС“ бр. 55/2014)
pdf Закон о привредним друштвима („Сл.гл.РС“ бр. 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018)
pdf Закон о јавним предузећима („Сл.гл.РС“ бр. 15/2016)
pdf Закон о приватизацији („Сл.гл.РС“ бр. 46/2015, 112/2015)
pdf Закон о социјално-економском савету („Сл.гл.РС“ бр. 125/2004)
pdf Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл.гл.РС“ 30/2010)
pdf Закон о заштити узбуњивача (Сл.гл. РС бр. 128/2014)
pdf Правилник о упису Синдиката у регистар („Сл.гл.РС“ бр. 10/2010)
   
  ЈАВНИ СЕКТОР
pdf Закон о државној управи („Сл. гл. РС“, број 101/07, 95/10, 99/14, 30/18, 47/18)(„Сл. гл. РС“, број   101/07, 95/10, 99/14, 30/18, 47/18)
pdf Закон о платама у државним органима и јавним службама (Сл.гл. РС бр.113/2017, 95/2018))
pdf  Закон о државним службеницима („Сл. гл. РС“, број 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18)
pdf Закон о платама државних службеника и намештеника („Сл. гл. РС“, број 101/07, 99/10, 108/13, 99/14, 95/18)
pdf Закон о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, број 83/14, 101/16, 47/18)
pdf Закон о запосленима у АП и ЈЛС („Сл. гл. РС“, број 113/17, 95/18)
pdf Закон о платама службеника и намештеника у органима АП и ЈЛС („Сл.гл. РС“, број 95/18)(„Сл.гл. РС“, број  95/18)
pdf Закон о запосленима у јавним службама („Сл. гл.РС“, број 95/18)
pdf Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Сл.гл.РС“, број 108/16, 113/17, 95/18)(„Сл.гл.РС“, број  108/16, 113/17, 95/18)
pdf Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“, број 95/18)(„Сл.гл. РС“, број  95/18)
pdf Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.РС“, број 88/17, 27/18)(„Сл. гл.РС“, број  88/17, 27/18)
   
  КОНВЕНЦИЈЕ
pdf МОР бр. 87 – о синдикалним слободама и правима
pdf МОР бр. 98 – о праву на организовање и колективно преговарање
pdf МОР бр. 100 – о једнакости мушке и женске радне снаге за рад једнаке вредности
pdf МОР бр. 131 – о минимланој заради
pdf МОР бр. 2 – о незапослености
pdf МОР бр. 17 – о накнадама у случају несреће на раду
pdf МОР бр. 18 – о накнадама у случају професионалног обољења
pdf МОР бр. 88 – о организовању службе за посредовање рада
pdf МОР бр. 102 – о минималној норми социјалног обезбеђења
pdf МОР бр. 103 – о заштити материнства
pdf МОР бр. 111 – о дискриминацији у погледу запошљавања и занимања
pdf МОР бр. 122 – о политици запошљавања
pdf МОР бр. 132 – о плаћеном годишњем одмору
pdf МОР бр. 135 – о заштити представника радника
pdf МОР бр. 144 – о трипартитним консултацијама
pdf МОР бр. 155 – о заштити на раду
pdf МОР бр. 182 – о најгорим облицима дечијег рада