СТАТУТ
pdf ОДЛУКА СТАТУТ
pdf  С Т А Т У Т  САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
pdf  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ С Т А Т У Т А САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
   
  ПРОГРАМ РАДА
pdf ПРОГРАМ РАДА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА ЗА ПЕРИОД 2010 – 2015. ГОДИНЕ
   
  ПРАВИЛНИКО РАДУ ФОНДА
pdf П Р А В И Л Н И К О РАДУ ФОНДА ЗА СОЛИДАРНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
   
  ПРВОМАЈСКА НАГРАДА
pdf П Р А В И Л Н И К О ДОДЕЉИВАЊУ ПРВОМАЈСКЕ НАГРАДЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА „МАЈСКИ ЦВЕТ“
   
  КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
pdf ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
pdf ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА БЕОГРАД ПУТ
pdf ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ
pdf ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ГСП
pdf ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
pdf ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ
pdf ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
pdf ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ
pdf ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ
pdf ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ОРГАНЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ И ОРГАНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
pdf Влада и репрезентативни синдикати који су основани за Републику Србије закључили
СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ
   
  СТАТУТИ СИНДИКАТА
pdf СТАТУТ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ТРГОВИНЕ СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ, ДУВАНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ВОДОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ СИНДИКАТА РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
pdf СТАТУТ СИНДИКАТА ЕНЕРГЕТИКЕ, ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ
   
   ЗАКОНИ
pdf Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006)
pdf Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009)
pdf Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010)
pdf Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009)
pdf Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник  РС", бр. 101/2005)
pdf Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр.  22/2009)
pdf Закон о спречавању злостављања на раду
pdf Закон о социјално-економском савету ("Сл. гласник РС", бр. 125/2004)
pdf Закон о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)
pdf Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
pdf Правилник о упису синдиката у регистар ("Сл. гласник РС", бр. 50/2005 и 10/2010)
pdf Закон о мирном решавању радних спорова ("Сл. гласник РС", бр. 125/2004 и 104/2009)
pdf Закон о штрајку ("Сл. лист СРЈ", бр. 29/96 и "Сл. гласник РС", бр.  101/2005 - др. закон)
pdf Закон о волонтирању ("Сл. гласник РС", бр. 36/2010)
pdf Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 101/2010 )
pdf Закон о социјалној заштити
pdf Закон о изменама и допунама Закона о раду
pdf Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду
   
  КОНВЕНЦИЈЕ
pdf МОР бр. 87 – о синдикалним слободама и правима
pdf МОР бр. 98 – о праву на организовање и колективно преговарање
pdf МОР бр. 100 – о једнакости мушке и женске радне снаге за рад једнаке вредности
pdf МОР бр. 131 – о минимланој заради
pdf МОР бр. 2 – о незапослености
pdf МОР бр. 17 – о накнадама у случају несреће на раду
pdf МОР бр. 18 – о накнадама у случају професионалног обољења
pdf МОР бр. 88 – о организовању службе за посредовање рада
pdf МОР бр. 102 – о минималној норми социјалног обезбеђења
pdf МОР бр. 103 – о заштити материнства
pdf МОР бр. 111 – о дискриминацији у погледу запошљавања и занимања
pdf МОР бр. 122 – о политици запошљавања
pdf МОР бр. 132 – о плаћеном годишњем одмору
pdf МОР бр. 135 – о заштити представника радника
pdf МОР бр. 144 – о трипартитним консултацијама
pdf МОР бр. 155 – о заштити на раду
pdf МОР бр. 182 – о најгорим облицима дечијег рада