ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ГРАФИЧКЕ, ИЗДАВАЧКЕ, ПАПИРНЕ, ИНФОРМАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КИНЕМАТОГРАФИЈЕ

graficariНа седници је изабрано ново руководство за мандатни период 2019-2024. год.

За председника МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР - РТС
За секретара КОВАЧЕВИЋ БРАНКО – „Политика“ ад

Градски одбор је поставио приоритетне задатке свог деловања за наредни мандатни период, а у циљу побољшања социјално-материјалног положаја запослених и њихових услова рада.

ЗА ПРИВРЕМЕНО-ПОВРЕМЕНЕ ПОСЛОВЕ НЕМА РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

извор: ”Политика”

branjeНа привременим и повременим пословима, незванично, ради најмање око 100.000 грађана Србије. Реч је о пословима који, по природи ствари, не би требало да трају дуже од 120 дана у календарској години. То су, на пример, послови у пољопривреди, сезонски рад у угоститељству, привремени допунски послови, помоћ у случају мањка радника... Међу радницима који су на овакав начин радно ангажовани има и оних који се учестало питају могу ли такви уговори да прерасту у рад на неодређено време у случају непостојања уговора. Правни тим Савеза самосталних синдиката Београда с којим наш лист већ годину дана успешно сарађује објашњава да привремени и повремени послови представљају рад ван радног односа и за те послове закључује се уговор о обављању привремених и повремених послова у писаном облику, и то са незапосленим, затим запосленим који ради непуно радно време – до пуног радног времена, или са корисником старосне пензије.

– Уговор о раду закључује се пре ступања запосленог на рад, њиме се заснива радни однос на одређено или неодређено време. Закон је у том случају предвидео да се, ако послодавац не закључи уговор о раду са запосленим пре ступања на рад, сматра да је запослени засновао радни однос на неодређено време даном ступања на рад. Зато наведена фикција, односно претпоставка заснованог радног односа на неодређено време не важи за привремене и повремене послове – откривају у Савезу самосталних синдиката Београда.

Међу читаоцима „Политике” ових дана је било и оних који су се питали какве су обавезе послодавца кад је реч о првој помоћи, будући да су недавно били сведоци непријатне ситуације када се на послу колега повредио. Правници у овом савезу истичу да је у том случају послодавац дужан да обезбеди пружање прве помоћи, оспособи одговарајући број запослених за пружање прве помоћи и обезбеди средства и опрему за њено пружање, узимајући у обзир процењене ризике, технолошки процес, организацију, природу и обим процеса рада, број запослених који учествују у процесу рада, број радних смена, број локацијски одвојених јединица, учесталост повреда на раду и удаљеност до најближе медицинске помоћи.

– Притом се од послодавца очекује и да пружање прве помоћи организује тако да је она доступна сваком запосленом током радног времена, у свим сменама и на свим локацијама. За њено пружање морају бити оспособљени руководиоци, као и најмање два процента укупног броја извршилаца у једној радној смени или локацијски одвојеној јединици – прецизирају у правном тиму Савеза самосталних синдиката Београда.

Цео текст прочитајте на: http://www.politika.rs/scc/clanak/445656/Za-privremeno-povremene-poslove-nema-radnog-odnosa-na-neodredeno-vreme

ОДРЖАНА ЈЕ ИЗБОРНА СКУПШТИНА СИНДИКАТА РАДНИКА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ГРАДСКОГ ОДБОРА БЕОГРАДА

За председника Градског одбора грађевинара Београда изабран је ДРЕКИЋ МИРОСЛАВ, за секретара изабран је ГОЈКОВИЋ ТОМА.

Полазећи од програма рада, програмских декларација и програмских опредељења виших органа Синдиката и Савеза синдиката, градски одбор ће и даље радити на заштити материјалног и социјалног положаја запослених (радника) у грађевинарству Београда.

Упоредо са саображавањем нашег законодавства са Европском унијом, као императив се намеће обавезна реформа, не само структуре и облика досадашње синдикалне организованости већ и промена садржаја и метода рада.

Застој у пракси колективног преговарања – односно застој у закључивању Гранских колективних уговора , намеће потребу да синдикат грађевинарства мора што пре организованом акцијом створити услове за закључивање посебног колективног уговора за своју грану , као и за остале гране у реалном сектору.

Протеклих година повећан је обим градње у Београду, повећану градњу прате повећане и немиле трагичне последице, стога инсистирамо на поштовању Закона о безбедности и здравље на раду.

Тражимо сарадњу са надлежним државним органима Министарствима, Управом за безбедност и здравље на раду , Инспекторатом за рад, како би се трагичне последице по безбедност и здравље запослених (радника) смањиле.

Повереници синдикалних организација,чланови повереништва дужни су, обавезни и одговорни да по питању безбедности и здравље на раду сарађују са пословодством и заједнички утврђују и контролишу мере и средства којима се повећава и обезбеђује безбедност и здравље запослених (радника).

Синдикална делатност је недовољно била присутна у средствима јавног информисања, осим у случају страдања запослених (радника), те у будућем периоду треба организовати прес конференције, повезивање путем интернета, акивније поступање на друштвеним мрежама.

Упоредо треба развијати синдикални маркетинг за презентацију програмских циљева, као и оспособљавати синдикалне чланове и кадрове.

КАКО ДА СЕ УЧЛАНИТЕ?

Ако желите да формирате Синдикалну организацију у вашем предузећу или установи, потребно је да се попуне појединачне приступнице Самосталног синдиката  и да се на заједничком састанку донесе одлука о формирању Синдикалне организације, изабере председник и чланови органа Синдикалне организације.

 

Запослени који желе да буду чланови Самосталног синдиката, а немају могућност синдикалног организовања у средини у којој раде, могу се учланити појединачно и остварити своја права у Савезу самосталних синдиката Београда.

 

Сву потребну помоћ око формирања и регистровања Синдикалне организације пружа Самостални синдикат којем по грани или делатности припада предузеће или установа.