ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАДА

DSC01350    Разматране су активности и овог Одбора и Преговарачке групе за израду новог Посебног колективног уговора за предшколске установе Београда. Предложена решења и измене представљају побољшање услова рада и социјално – материјалног положаја запослених у овој делатности у Београду.

    Такође, ради се на обезбеђењу средстава у износу од 9.600 динара за куповину новогодишњих пакетића за децу запослених.

ОДРЖАНА РАДНО – СВЕЧАНА СЕДНИЦА ВЕЋА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА

    Седници је присуствовао и Љубисав Орбовић – председник Савеза самосталних синдиката Србије. У свом обраћању истакао је да је у овој години дошло до повећања минималне зараде али да је социјално – материјални положај запослених и већине грађана још увек незадовољавајући, што показује и чињеница да се Србија по стандарду налази на зачељу европских земаља. Изразио је и незадовољство што многе измене закона уместо да повећају, смањују стечена права запослених. Закон о агенцијском запошљавању, који је у процедури доношења, скоро да је за Синдикат неприхватљив. Позитивно је што се отварају нове фабрике и нова радна места али зараде у њима су ниске. Још увек велики број младих образоваваних кадрова напушта земљу. Зато Држава мора наћи начине да се то даље заустави.

    Ипак, у Новогодишњој и Божићној честитци Љубисав Орбовић и Томислав Бановић изразили су одлучност и вољу да Синдикат, пре свега, социјалним дијалогом настави још енергичнију борбу за остваривање већих права и интереса чланства и бољи живот у 2019. години запосленима, пензионерима и свим гађанима Београда и Србије.

 

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

222Констатовано је да су вођене многе активности како би се на што ефикаснији начин заштитила права и интереси запослених у овој делатности и она ће се наставити и у идућој години, а пре свега кроз Грански колективни уговор чије је доношење у процедури.

Градски одбор је изабрао Кабић Драгана – председника Синдикалне организације ЈАТ – Кетеринг за новог председника овог Одбора уместо досадашњег Чукурановић Добривоја који је отишао у пензију.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

1234На седници Градског одбора  грађевинарства и ИГМ-а, сумирајући резултате   у текућој години  закључено је да није било лако , није било  довољно разумевања и одобравања синдикалних активности у привредним субјектима где је организван синдикат. Међутим,било је довољно одлучности и воље  да се истраје у очувању права и остварењу интереса чланова синдиката, што ће се наставити и у наредним временима, а уз поштовање принципа транспарентног рада Синдиката и отворености за све предлоге, примедбе, жалбе и захтеве  чланова које се могу решити.

Све је мање простора за синдикално ангажовање због великих обавеза на послу.Постало је правило да је радно време у грађевинарству 10 часова и рад суботом.

Социјални дијалог свео се на колективне преговоре за закључивање колективних уговора на нивоу привредних субјеката, где успешност колективних преговора зависи од ангажовања синдиката на на нивоу компанија.

Грански Колективни Уговор  за грађевинарство већ пет година се не примењује.

Безбедност и здравље на раду довољно говори о великом броју повреда и смртних случајева на градилиштима у Београду.

Градски Одбор грађевинара Београда ће у наредном периоду наставити да се ангажује на успостављању модела колективног преговарања,  стим у вези предузимаће се активности на закључивању колективних угвора тамо где их нема, а пратити и анализирати примену тамо где постоје колективни угвори.

Инсистирати на закључивању и примени Гранског Колективног угвора за грађевинарство Републике Србије.

Изузетно је важно истаћи потребу за даљим радом у области безбедности и здрављу запослених, обезбеђивању безбедних услова рада, безбедност на раду мора бити приоритет у нашим будућим активностима, како би се спречио и смањио број повреда и смртних случајева.

На том плану се мора чвршће  успоставити веза са пословодством компанија, успоставити сарадња са Министарством за  рад,запошљавање,борачка и социјална питања, Управом за безбедност на раду, инспекторатом за рад и другим носиоцима власти.

Инсистирати на доношењу Закона о осигурању од повреда на раду и професионалних болести.

Образовање и едукација чланова синдиката у многоме би помогло у решавању захтева који се пред њима постављају.

Градски одбор ће у сарадњи са Синдикатом радника грађевинарства и ИГМ-а Србије и ССС Београда организовати и одржавати семинаре за наше чланове.Значајно место у функционисању синдиката је информисаност, конференције за штампу, саопштења, интернет и друго.Континуирано радити на учлањењу нових чланова у синдикат  формирање нових синдикалних  организација.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УПРАВЕ БЕОГРАДА

Анализиране су активности које је Градски одбор спроводио у сарадњи са РОСС-ом управе и ССС Београда и постигнутим резултатима.

Преко СЕС-а Града Београда тражено је решење за запослене са средњом стручном спремом  чије зараде су испод минималних.

Примена Закона о платама државних службеника и намештеника, пролонгира се за 2020.годину. Праћене су законитости рада руководстава градских општина везано за примену позитивних прописа и остваривање права запослених и спречавање мобинга.У две градске општине поднете су и прекршајне пријаве.

Градски одбор је пратио и разматрао предлоге као и измене и допуне других закона и подзаконских аката којима се уређују права запослених, значајних за њихов материјални и социјални положај.

КАКО ДА СЕ УЧЛАНИТЕ?

Ако желите да формирате Синдикалну организацију у вашем предузећу или установи, потребно је да се попуне појединачне приступнице Самосталног синдиката  и да се на заједничком састанку донесе одлука о формирању Синдикалне организације, изабере председник и чланови органа Синдикалне организације.   
Запослени који желе да буду чланови Самосталног синдиката, а немају могућност синдикалног организовања у средини у којој раде, могу се учланити појединачно и остварити своја права у Савезу самосталних синдиката Београда.
Сву потребну помоћ око формирања и регистровања Синдикалне организације пружа Самостални синдикат којем по грани или делатности припада предузеће или установа.