ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УПРАВЕ БЕОГРАДА

Анализиране су активности које је Градски одбор спроводио у сарадњи са РОСС-ом управе и ССС Београда и постигнутим резултатима.

Преко СЕС-а Града Београда тражено је решење за запослене са средњом стручном спремом  чије зараде су испод минималних.

Примена Закона о платама државних службеника и намештеника, пролонгира се за 2020.годину. Праћене су законитости рада руководстава градских општина везано за примену позитивних прописа и остваривање права запослених и спречавање мобинга.У две градске општине поднете су и прекршајне пријаве.

Градски одбор је пратио и разматрао предлоге као и измене и допуне других закона и подзаконских аката којима се уређују права запослених, значајних за њихов материјални и социјални положај.