ШТА ЈЕ ТО ВЕРОДОСТОЈНА РАЧУНОВОДСТВЕНА ИСПРАВА

ОБЈАВЉЕНО У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ПОЛИТИКА
петак, 26.06.2020. Марија Бракочевић

Савез самосталних синдиката Београда остаје при ставу, на основу мишљења Министарства финансија из 2015. и 2016, да рачуноводствена исправа јесте списак запослених, извод из банке, налог благајни за исплату...

dwedqw
(Фото Д. Јевремовић)

Најновије мишљење Министарства финансија у вези с накнадом трошкова превоза за долазак и одлазак с посла створило је велику дилему у тумачењу самог израза „веродостојна рачуноводствена исправа”.

У Савезу самосталних синдиката Београда подсећају на различито виђење примене прописа, и то Закона о рачуноводству, Закона о порезу на доходак грађана, Закона о порезу на добит правних лица, али скрећу пажњу и на неколико ранијих мишљења Министарства финансија на који начин се регулише накнада трошкова за превоз.

Сматрају да се ових дана с правом поставља питање које иначе не би требало да се поставља, а то је да ли поступити по закону или по мишљењу надлежног министарства када је реч о томе шта је веродостојна рачуноводствена исправа која иначе представља основ за исплату накнаде за долазак и одлазак с рада запосленима. У савезу истичу да нису произвољно изнели свој став о томе да се под таквом исправом не подразумевају и рачуни за превоз или гориво.

– Узели смо у обзир сва претходна мишљења Министарства финансија, а посебно она из 2015. и 2016. године, из којих се недвосмислено указује на то шта је веродостојна рачуноводствена исправа. Министарство финансија је дало мишљење још 7. јуна 2016. у коме се позвало на мишљење од 17. септембра 2015. као и допуну истог од 18. децембра 2015.

У тим мишљењима се, између осталог, наводи следеће: „Исплате накнада запосленима за долазак и одлазак с рада морају бити документоване веродостојним рачуноводственим исправама, без обзира на то да ли су у питању фактуре, уговори о раду или неки други документи (списак запослених који садржи све податке неопходне за исплату), а који се у складу са Законом о рачуноводству и општим актом послодавца могу сматрати веродостојним рачуноводственим исправама”, прецизира Драган Тодоровић, председник Савеза самосталних синдиката Београда.

Због тога, додаје он, на основу тумачења правних и финансијских експерата, овај савез остаје при ставу, а на основу мишљења Министарства финансија из 2015. и 2016, да веродостојна рачуноводствена исправа јесте збирни списак запослених, извод из банке, налог благајни за исплату.

Све је то, подсећа он, у складу са Законом о рачуноводству, по ком се као веродостојна рачуноводствена исправа сматра писани документ или електронски запис о насталој пословној промени која обухвата све податке потребне за књижење у пословним књигама.

Тако се из ње недвосмислено може сазнати основ, врста и садржај пословне промене што је уосталом и наведено у самом мишљењу Министарства финансија од 3. јуна ове године, закључује Тодоровић.